Hosting Support : DNS (Domain Name Server) คือ อะไร ?

ระบบอีเมล์, E-Mail E-Mail
ปัญหา Hosting ที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
ระบบอีเมล์์
Hosting, FTP FTP
ปัญหา Hosting ที่พบบ่อย เกี่ยวกับการ FTP
Domain Domain
ปัญหา Hosting ที่พบบ่อย เกี่ยวกับการ
จดโดเมน
programming Programming
ปัญหา Hosting ที่พบบ่อย เกี่ยวกับโปรแกรม
Direct Admin Direct Admin
ปัญหา Hosting ที่พบบ่อย เกี่ยวกับการ
ใช้งานเว็บ


Hosting, Domain Q : DNS (Domain Name Server) คือ อะไร ?
A : หน้าที่ของ DNS คือ เก็บข้อมูลของชื่อ Domain และ ไอพีแอดเดรส เช่น www.ThaiHostSave.com มี ไอพีแอดเดรส 202.57.163.223 คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล DNS นี้เรียกว่า ดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์ (DNS Server) เมื่อคอมพิวเตอร์เรียกเว็บไซต์ www.ThaiHostSave.com เราต้องระบุชื่อเว็บไซต์ให้กับโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ เช่น IE จากนั้นบราวเซอร์จะทำการสอบถามไปยัง DNS Server เพื่อขอทราบหมายเลขไอพีแอดเดรส www.ThaiHostSave.com จากนั้น DNS Server จะแจ้ง หมายเลขไอพีแอดเดรส ของ www.ThaiHostSave.com ให้ทราบ เมื่อได้ ไอพีแอดเดรส ของ www.ThaiHostSave.com แล้ว บราวเซอร์จะติดต่อไปยังที่อยู่หรือ Web Server ของ www.ThaiHostSave.com หากพบแล้วก็ทำการร้องขอข้อมูลจาก Web Server นั้น และ Web Server นั้นจะส่งข้อมูลของ www.ThaiHostSave.com กลับมาที่บราวเซอร์ เราจึงเห็นเว็บไซต์นั้นได้

เนื่องจากชื่อ Domain นั้นสัมพันธ์กับ Web Server โดยตรง ดังนั้น การจดทะเบียนชื่อ Domain นั้น จึงต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ Web Server ได้แก่ ชื่อ Name Server 2 ชุด ได้แก่ Primary Name Server และ Secondary Name Server ซึ่ง Name Server อาจเรียกเป็น Domain Name Server หรือ DNS Server ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Domain โดยปกติระบบใช้ข้อมูลจาก Primary Name Server เป็นหลัก แต่ในกรณีที่ Primary Name Server มีปัญหา ระบบก็จะเปลี่ยนมาใช้ Secondary Name Server แทน


Primary Name Server: ns.thaihostsave.com

Secondary Name Server: ns2.thaihostsave.com
Hositng 02-235-5877-79
Domain support@thaihostsave.com